1
2
3
4
5
6
7
8

Novosti

15.11.2023.

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - gerontodomaćin/ica

Na temelju članka 26. i 28. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Pazin (Br: 175-XIV/2015, usvojen 29.09.2015.g.), članka 9. Pravilnika o radu Gradskog društva Crvenog križa Pazin (Br: 29-V/2015, usvojen 12.02.2015.g.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (Br: 200-XIX/17, od 14.11.2017.g., KLASA: 230-02/23-01/01, URBROJ: 2163-1-21-01-23-01 od 30.06.2023.) Gradsko društvo Crvenog križa Pazin raspisuje

 

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

1.       GERONTODOMAĆIN/ICA – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, od 01.01. do 30.06.2024.g., uz probni rok od 3 mjeseca s  mogućnošću produžavanja

Uvjeti:

-          minimalna stručna sprema: NKV,

-          aktivno upravljanje motornim vozilom B kategorije i posjedovanje osobnog automobila.

 

Rad se odvija na području Općine Gračišće i Grada Pazina, a po potrebi na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Pazin.

 

Opis poslova:

Pruža usluge:

-          obavljanje kućnih poslova u domu korisnika (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)

-          održavanje osobne higijene u domu korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i pomoć kod obavljanja drugih svakodnevnih potreba),

-          prijevoz korisnika ukoliko su za to osigurani uvjeti,

-          dostava obroka ukoliko su za to osigurani uvjeti,

-          ostali poslovi po nalogu ravnatelja/ice.

 

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:

- životopis,

- presliku dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podatci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.),

- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije,

- dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili ispis elektroničke isprave koji omogućuje provjeru vjerodostojnosti iste, ne starije od 6 mjeseci),

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne starije od mjesec dana (e-radna knjižica),

- presliku vozačke dozvole – B kategorija.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati su dužni predočiti izvornike, inače se smatra da je kandidat povukao prijavu na Oglas.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnog propisa, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Prednost ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na Oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama GDCK Pazin, osobno ili poštom na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, Prolaz Ernesta Jelušića 2, 52000 Pazin s naznakom „Za prijam u radni odnos“.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Oglas. Pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom dostaviti će se putem elektroničke pošte koju je kandidat naveo u prijavi ili poštom.

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

Kandidat će biti pozvan na razgovor telefonski ili će se poziv dostaviti putem elektroničke pošte prema podacima koje je kandidat naveo u prijavi na Oglas.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prijavom na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, kandidati daju suglasnost Gradskom društvu Crvenog križa Pazin, da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka prijma u radni odnos na određeno vrijeme, da ih može koristiti u svrhu kontaktiranja i objave na internetskim stranicama, te da po okončanju postupka prijma, čuva njihove podatke sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima i Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08,138/12, 69/17).

Napomena: riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Zadržava se pravo poništenja Oglasa. Protiv Odluke o poništenju ne postoji mogućnost prigovora.

KLASA: 112-02/23-01/04

URBROJ: 2163-1-21-01-23-01

Pazin, 15.11.2023.g.       

Više..

25.10.2023.
Prijem za  darivatelje krvi jubilarce

Prijem za darivatelje krvi jubilarce

Danas su Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, Grad Pazin i Općine Cerovlje, Kršan, Lupoglav, Pićan i Žminj zajednički organizirali i održali prijem za darivatelje krvi jubilarce. Prijem je održan u Velikoj vijećnici Grada Pazina.

Darivateljima krvi obratili su se zamjenik gradonačelnice Grada Pazina, Dragan Družeta i predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Pazin dr. Ana Rojnić Bučić. Čestitali su darivateljima  krvi jubilarcima Dan darivatelja krvi i zahvalili im se na njihovoj plemenitosti, humanosti i solidarnosti. Zahvalili su im se u svoje ime i u ime onih kojima je njihova krv pomogla u ozdravljenju ili im spasila život.  Naglašena je važnost obilježavanja Dana darivatelja krvi s ciljem da se i druge potakne na darivanje krvi.

Dobrovoljno, anonimno, solidarno i besplatno su principi na kojima se temelji dobrovoljno davanje krvi u Republici Hrvatskoj već punih 70 godina – od 25. listopada 1953.g. kada je u organizaciji društva Crvenog križa Sisak prema navedenim načelima provedena prva akcija dobrovoljnog darivanja krvi  pa je taj dan proglašen Danom darivatelja krvi.

 

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin ove godine ima 69 darivatelja krvi jubilaraca, a danas ih je pozvano 9 i to za 50, 75, 100 i 125 puta darovanu krv.

Darivateljima krvi su dodijeljena priznanja i pokloni.

Darivatelji krvi s višestrukim brojem davanja krvi:  

 

Red.

 br.

Prezime

Ime

Broj

davanja

1.

DAMIJANIĆ

SLAVKO

125

2.

PAHOR

MILOVAN

100

3.

PUŽAR

DRAŽEN

100

4.

ANIČIĆ

EDI

75

5.

RUSSI

FLAVIO

75

6.

BAŽON

NENAD

50

7.

KURELIĆ

ALEN

50

8.

LONGOVIĆ

ZORAN

50

9.

VRBICA

DRAGO

50Ravnateljica Marijana Krbavac Žulić je rekla nekoliko podataka o darivanju krvi u Gradskom društvu Crvenog križa Pazin za razdoblje od 01. siječnja  do 20. listopada 2023.g.:

-  u bazi podataka imamo evidentirano 799 aktivnih darivatelja krvi,

- u suradnji s Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka  organizirano je 10 akcija darivanja krvi,

- ukupno su se odazvala 773 darivatelja krvi;

-  144 su odbijena zbog zdravstvenih razloga;

-  prikupljeno je 629 doza krvi;

- 73 osobe su prvi put darovale krv (49 više nego lani za isto razdoblje).

Do kraja godine planirane su još dvije akcije darivanja krvi koje će se održati 24. studenog  i 19. prosinca 2023.g.

 

Više..


24.10.2023.
Predsjednik RH uručio priznanja darivateljima krvi

Predsjednik RH uručio priznanja darivateljima krvi

Danas je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uručio odlikovanja Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske darivateljima krvi koji su u 2021.g. dali više od sto puta krv - muškarci, odnosno sedamdeset pet puta - žene. Među 164 darivatelja krvi bio je i naš Anton Radolović.

Više..

23.10.2023.
Godišnja nagrada za obuku neplivača

Godišnja nagrada za obuku neplivača

Hrvatski savez sportske rekreacije "Sport za sve" je 21. listopada 2023.g. dodijelio Godišnju nagradu za obuku neplivača u Republici Hrvatskoj Gradskom društvu Crvenog križa Pazin. Zahvaljujemo Hrvatskom Crvenom križu koji financira Školu plivanja od 2004.g. u sklopu projekta Sigurnost na vodi, svim voditeljima, volonterima i suradnicima koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi, roditeljima uključene djece na ukazanom povjerenju, djeci na nezaboravnim trenucima te Savezu sportske rekreacije Istarske županije koji je GDCK Pazin predložio za ovu nagradu.
Nagradu je dobila i Kristina Jurić za provedbu raznih aktivnosti u vezi obuke neplivača, a jedna od njih je i dugogodišnje sudjelovanje u Školi plivanja koju provodi GDCK Pazin.

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin od 2004. godine u kontinuitetu provodi Školu plivanja u sklopu projekta „Sigurnost na vodi“ Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa. Nije organizirana 2020. i 2021. godine zbog epidemije koronavirusa.
Od 2004. do 2014.g. provodila se na Potoku, a od 2014. godine se provodi u Poreču uz organizirani prijevoz autobusom.
Aktivnost se provodi s ciljem da se zaštiti život i zdravlje djece kroz prevenciju nesreća vezanih uz vodu/more, smanji rizik od ozljeđivanja, te utapanja djece tijekom boravka uz vodu i u vodi, usvoje i poboljšaju plivačke vještine korisnika, osvijesti i educira korisnike o opasnostima povezanim s vodom i u vodi, te kodovima sigurnosti na vodi.
Kod korisnika Škole plivanja se potiče razvoj pozitivnih osobina ličnosti, samopouzdanja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, podiže se razina osviještenosti o očuvanju okoliša uz vodu, širi znanje o Crvenom križu te razvija prijateljstvo i suradnju među korisnicima.
U sklopu Škole plivanja organiziraju se i druge aktivnosti/radionice: prva pomoć, „Nauči kodeks sigurnosti na vodi“, ekološka, likovna i glazbena, te razne igre u vodi i izvan nje.
Kako bi se prilagodilo obuku i način rada provede se inicijalno ispitivanje korisnika, te finalno koje posluži za ocjenu uspješnosti.
U Školu plivanja je do sada bilo uključeno 883 djece, a izmjenjivalo se 26 voditelja. U rad se uključivalo i volontere.
Gradsko društvo Crvenog križa Pazin provodi radionicu "Opasnosti i kodovi sigurnosti na vodi" za učenike trećih razreda OŠ Vladimira Nazora Pazin.

Više..

Kalendar događanja

Prosinac
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<