1
2
3
4
5
6
7
8

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Klasa: 112-02/23-01/03

Urbroj: 2163-1-21-01-23-01, 31.05.2023.

Na temelju članka 28. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Pazin, Odbor Društva raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Pazin.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

Osnovni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje 4 godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi.

Dodatni uvjeti:

– poznavanje rada na računalu

– poznavanje engleskog jezika

– aktivno upravljanje motornim vozilom B-kategorije.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću reizbora.

Kandidati su dužni priložiti:

– molbu,

– preslik dokumenata o završenom stupnju obrazovanja (preslik diplome),

– potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– preslik potvrda o poznavanju stranog jezika i rada na računalu (iz svjedodžbe ili diplome ili dr.),

– preslik vozačke dozvole,

– motivacijsko pismo,

– viziju rada Gradskog društva Crvenog križa Pazin za četverogodišnje razdoblje na propisanom obrascu M-1.

Ako se javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on mora dostaviti i:

– izvješće o radu ravnatelja tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu,

– pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja na propisanom P-1 obrascu,

– potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika odnosno iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika ako takvu potvrdu ima.

Propisani obrasci mogu se preuzeti na internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa (www.hck.hr – Tko smo – Natječaji).

Ispunjeni obrasci dio su formalnih uvjeta javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave treba dostaviti na adresu: Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Pazin, Prolaz Ernesta Jelušića 2, 52000 Pazin, s naznakom: »Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice«.

Ravnatelja/icu imenuje Odbor GDCK Pazin uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora HCK.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.

O rezultatu izbora kandidate će se izvijestiti u roku od osam dana od donošenja odluke o izboru, a najkasnije u roku 30 dana od objavljivanja natječaja.


                                                                    Gradsko društvo Crvenog križa PazinPovratak

Kalendar događanja

Listopad
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<