1
2
3
4
5
6
7
8

Sve novosti

29.12.2023.
Konferencija programa Prijevoz starijih osoba – Od kućnog praga do potrebitih vrata

Konferencija programa Prijevoz starijih osoba – Od kućnog praga do potrebitih vrata

Sa zadnjim danima godine na izmaku, danas (29. prosinca 2023. godine) održana je  konferencija programa Prijevoz starijih osoba – Od kućnog praga do potrebitih vrata. Radi se o projektu koji je krajem 2022. godine prijavljen na Poziv Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu za Prioritetno područje 2.: Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici - usluga prijevoza u partnerstvu s Gradom Pazinom.

Cilj programa je da starije osobe što duže ostanu u vlastitom domu, da se smanji rizik od socijalne isključenosti, poveća kvaliteta njihovih života te da se potiče aktivno i zdravo starenje ojačavanjem mreže socijalnih kontakata, senzibiliziranja lokalne zajednice za potrebe starijih osoba i potrebu uzajamnog pomaganja, brige o njima, te unaprjeđuje volonterstvo. Tijekom provedbe programa vozač je prevozio korisnike od kućnog praga do mjesta koja su starijim osobama važna, prema unaprijed definiranom rasporedu i prema potrebi korisnika. Time se povećao osjećaj sigurnosti i smanjio osjećaj socijalne isključenosti starijih osoba koji je posljedica njihove osobne nemoći, prostorne izoliranosti, nedostatka socijalne podrške i udaljenosti od bliskih članova obitelji. Provedbom programa značajno  se podiže kvaliteta života starijih osoba, sprječava prerana institucionalizacija i stvara pozitivno okruženje za život u vlastitom domu.

 

Programom Prijevoz starijih osoba - Od kućnog praga do potrebitih vrata tako se osigurala usluga prijevoza osoba starijih od 65 godina koji žive u vlastitom domu na području Grada Pazina, a ujedno i zadovoljila potreba za mobilnošću te dostupnosti raznih usluga u lokalnoj zajednici.

 

Tijekom godine ciljana skupina pokazala je interes za takav oblik podrške te su u prosjeku odrađene 4 vožnje dnevno za 48 korisnika kojima je i usluga pružena.

Ukupno je prijeđeno 10.216,8 km u razdoblju od 23.ožujka 2023.g. do kraja godine. Korisnici su uslugu prijevoza mogli koristiti radnim danom od 8.00 do 16.00 sati uz obaveznu prethodnu najavu i za njih je bila besplatna.

 

Dugoročne promjene koje će nastati provedbom programa prije svega se odnose na poboljšanje psihosocijalnog i zdravstvenog statusa korisnika Programa odnosno starijih osoba u smislu smanjenja usamljenosti i povećanja osjećaja pripadnosti lokalnoj zajednici kao i povećanoj brizi za vlastito zdravlje  odnosno manjem pobolu stanovništva starije dobi. Ekonomski to znači i manje troškove zdravstvenog sustava.

Ovakvim promjenama doprinosimo općem cilju: smanjenje rizika od socijalne isključenosti i povećanja kvalitete života starijih osoba.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je u 2023.g. financiralo program u iznosu od 15.180,00 eura, a Grad Pazin u iznosu od 1.500,00 eura. Program će se nastaviti provoditi i u 2024. godini za što su osigurana financijska sredstva Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grada Pazina.

Više..


15.11.2023.

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - gerontodomaćin/ica

Na temelju članka 26. i 28. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Pazin (Br: 175-XIV/2015, usvojen 29.09.2015.g.), članka 9. Pravilnika o radu Gradskog društva Crvenog križa Pazin (Br: 29-V/2015, usvojen 12.02.2015.g.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (Br: 200-XIX/17, od 14.11.2017.g., KLASA: 230-02/23-01/01, URBROJ: 2163-1-21-01-23-01 od 30.06.2023.) Gradsko društvo Crvenog križa Pazin raspisuje

 

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

1.       GERONTODOMAĆIN/ICA – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, od 01.01. do 30.06.2024.g., uz probni rok od 3 mjeseca s  mogućnošću produžavanja

Uvjeti:

-          minimalna stručna sprema: NKV,

-          aktivno upravljanje motornim vozilom B kategorije i posjedovanje osobnog automobila.

 

Rad se odvija na području Općine Gračišće i Grada Pazina, a po potrebi na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Pazin.

 

Opis poslova:

Pruža usluge:

-          obavljanje kućnih poslova u domu korisnika (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)

-          održavanje osobne higijene u domu korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i pomoć kod obavljanja drugih svakodnevnih potreba),

-          prijevoz korisnika ukoliko su za to osigurani uvjeti,

-          dostava obroka ukoliko su za to osigurani uvjeti,

-          ostali poslovi po nalogu ravnatelja/ice.

 

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:

- životopis,

- presliku dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podatci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.),

- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije,

- dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili ispis elektroničke isprave koji omogućuje provjeru vjerodostojnosti iste, ne starije od 6 mjeseci),

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne starije od mjesec dana (e-radna knjižica),

- presliku vozačke dozvole – B kategorija.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati su dužni predočiti izvornike, inače se smatra da je kandidat povukao prijavu na Oglas.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnog propisa, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Prednost ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na Oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama GDCK Pazin, osobno ili poštom na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, Prolaz Ernesta Jelušića 2, 52000 Pazin s naznakom „Za prijam u radni odnos“.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Oglas. Pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom dostaviti će se putem elektroničke pošte koju je kandidat naveo u prijavi ili poštom.

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

Kandidat će biti pozvan na razgovor telefonski ili će se poziv dostaviti putem elektroničke pošte prema podacima koje je kandidat naveo u prijavi na Oglas.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prijavom na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, kandidati daju suglasnost Gradskom društvu Crvenog križa Pazin, da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka prijma u radni odnos na određeno vrijeme, da ih može koristiti u svrhu kontaktiranja i objave na internetskim stranicama, te da po okončanju postupka prijma, čuva njihove podatke sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima i Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08,138/12, 69/17).

Napomena: riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Zadržava se pravo poništenja Oglasa. Protiv Odluke o poništenju ne postoji mogućnost prigovora.

KLASA: 112-02/23-01/04

URBROJ: 2163-1-21-01-23-01

Pazin, 15.11.2023.g.       

Više..


25.10.2023.
Prijem za  darivatelje krvi jubilarce

Prijem za darivatelje krvi jubilarce

Danas su Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, Grad Pazin i Općine Cerovlje, Kršan, Lupoglav, Pićan i Žminj zajednički organizirali i održali prijem za darivatelje krvi jubilarce. Prijem je održan u Velikoj vijećnici Grada Pazina.

Darivateljima krvi obratili su se zamjenik gradonačelnice Grada Pazina, Dragan Družeta i predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Pazin dr. Ana Rojnić Bučić. Čestitali su darivateljima  krvi jubilarcima Dan darivatelja krvi i zahvalili im se na njihovoj plemenitosti, humanosti i solidarnosti. Zahvalili su im se u svoje ime i u ime onih kojima je njihova krv pomogla u ozdravljenju ili im spasila život.  Naglašena je važnost obilježavanja Dana darivatelja krvi s ciljem da se i druge potakne na darivanje krvi.

Dobrovoljno, anonimno, solidarno i besplatno su principi na kojima se temelji dobrovoljno davanje krvi u Republici Hrvatskoj već punih 70 godina – od 25. listopada 1953.g. kada je u organizaciji društva Crvenog križa Sisak prema navedenim načelima provedena prva akcija dobrovoljnog darivanja krvi  pa je taj dan proglašen Danom darivatelja krvi.

 

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin ove godine ima 69 darivatelja krvi jubilaraca, a danas ih je pozvano 9 i to za 50, 75, 100 i 125 puta darovanu krv.

Darivateljima krvi su dodijeljena priznanja i pokloni.

Darivatelji krvi s višestrukim brojem davanja krvi:  

 

Red.

 br.

Prezime

Ime

Broj

davanja

1.

DAMIJANIĆ

SLAVKO

125

2.

PAHOR

MILOVAN

100

3.

PUŽAR

DRAŽEN

100

4.

ANIČIĆ

EDI

75

5.

RUSSI

FLAVIO

75

6.

BAŽON

NENAD

50

7.

KURELIĆ

ALEN

50

8.

LONGOVIĆ

ZORAN

50

9.

VRBICA

DRAGO

50Ravnateljica Marijana Krbavac Žulić je rekla nekoliko podataka o darivanju krvi u Gradskom društvu Crvenog križa Pazin za razdoblje od 01. siječnja  do 20. listopada 2023.g.:

-  u bazi podataka imamo evidentirano 799 aktivnih darivatelja krvi,

- u suradnji s Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka  organizirano je 10 akcija darivanja krvi,

- ukupno su se odazvala 773 darivatelja krvi;

-  144 su odbijena zbog zdravstvenih razloga;

-  prikupljeno je 629 doza krvi;

- 73 osobe su prvi put darovale krv (49 više nego lani za isto razdoblje).

Do kraja godine planirane su još dvije akcije darivanja krvi koje će se održati 24. studenog  i 19. prosinca 2023.g.

 

Više..

24.10.2023.
Predsjednik RH uručio priznanja darivateljima krvi

Predsjednik RH uručio priznanja darivateljima krvi

Danas je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uručio odlikovanja Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske darivateljima krvi koji su u 2021.g. dali više od sto puta krv - muškarci, odnosno sedamdeset pet puta - žene. Među 164 darivatelja krvi bio je i naš Anton Radolović.

Više..

23.10.2023.
Godišnja nagrada za obuku neplivača

Godišnja nagrada za obuku neplivača

Hrvatski savez sportske rekreacije "Sport za sve" je 21. listopada 2023.g. dodijelio Godišnju nagradu za obuku neplivača u Republici Hrvatskoj Gradskom društvu Crvenog križa Pazin. Zahvaljujemo Hrvatskom Crvenom križu koji financira Školu plivanja od 2004.g. u sklopu projekta Sigurnost na vodi, svim voditeljima, volonterima i suradnicima koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi, roditeljima uključene djece na ukazanom povjerenju, djeci na nezaboravnim trenucima te Savezu sportske rekreacije Istarske županije koji je GDCK Pazin predložio za ovu nagradu.
Nagradu je dobila i Kristina Jurić za provedbu raznih aktivnosti u vezi obuke neplivača, a jedna od njih je i dugogodišnje sudjelovanje u Školi plivanja koju provodi GDCK Pazin.

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin od 2004. godine u kontinuitetu provodi Školu plivanja u sklopu projekta „Sigurnost na vodi“ Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa. Nije organizirana 2020. i 2021. godine zbog epidemije koronavirusa.
Od 2004. do 2014.g. provodila se na Potoku, a od 2014. godine se provodi u Poreču uz organizirani prijevoz autobusom.
Aktivnost se provodi s ciljem da se zaštiti život i zdravlje djece kroz prevenciju nesreća vezanih uz vodu/more, smanji rizik od ozljeđivanja, te utapanja djece tijekom boravka uz vodu i u vodi, usvoje i poboljšaju plivačke vještine korisnika, osvijesti i educira korisnike o opasnostima povezanim s vodom i u vodi, te kodovima sigurnosti na vodi.
Kod korisnika Škole plivanja se potiče razvoj pozitivnih osobina ličnosti, samopouzdanja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, podiže se razina osviještenosti o očuvanju okoliša uz vodu, širi znanje o Crvenom križu te razvija prijateljstvo i suradnju među korisnicima.
U sklopu Škole plivanja organiziraju se i druge aktivnosti/radionice: prva pomoć, „Nauči kodeks sigurnosti na vodi“, ekološka, likovna i glazbena, te razne igre u vodi i izvan nje.
Kako bi se prilagodilo obuku i način rada provede se inicijalno ispitivanje korisnika, te finalno koje posluži za ocjenu uspješnosti.
U Školu plivanja je do sada bilo uključeno 883 djece, a izmjenjivalo se 26 voditelja. U rad se uključivalo i volontere.
Gradsko društvo Crvenog križa Pazin provodi radionicu "Opasnosti i kodovi sigurnosti na vodi" za učenike trećih razreda OŠ Vladimira Nazora Pazin.

Više..


28.9.2023.
Održana završna konferencija projekta „SOS – skrb o starijima“

Održana završna konferencija projekta „SOS – skrb o starijima“

Danas, 28. rujna 2023. godine održana je završna konferencija projekta „SOS – skrb o starijima“ uoči Međunarodnog dana starijih osoba koji se obilježava 1. listopada. Konferencija se održala u novoizgrađenom Domu za starije osobe i centru za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin čija je izgradnja i opremanje sufinancirana sredstvima Grada Pazina, Istarske županije i Europske unije.

Nagon što se uvodno Claudia Pučić, vanjska suradnica Razvojne agencije Srce Istre, ukratko osvrnula na projekt i Međunarodni dan starijih osoba,  prisutnim uzvanicima obratila se gradonačelnica Grada Pazina Suzana Jašić izrazivši zadovoljstvo što se provedbom projekta izgradnje i osnivanja Doma za starije osobe i centra  za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin uspjela realizirati ideja stara više desetljeća.

Integriran sustav brige za starije

Naglasila je kako je udio starijeg stanovništva u stanovništvu Grada Pazina prema službenim statistikama 21,48%, odnosno od ukupnog broja stanovnika (8.279) 1.779 osoba je starije životne dobi koje, pored urbanog područja grada,  žive u ruralnim naseljima koja su rasprostranjena na velikom prostoru od 135 km².

Dodala je i kako će Dom, kao ustanova, objediniti socijalne usluge i unaprijediti uvjete za pružanje tih usluga kroz integriran sustav brige za starije tako da pružanje dugotrajne skrbi neće biti isključivo institucionalnog oblika (boravak u domu), već je ta skrb transformirana i izvaninstitucionalno u usluge pružanja skrbi u kući (pomoć u kući) i (polu)dnevni boravak te od ove godine i kroz uslugu prijevoza „Prijevoz starijih osoba - od kućnog praga do potrebitih vrata“.

Smatra kako ovakav integrirani sustav brige za starije doprinosi smanjenju rizika od socijalne isključenosti i povećanju kvalitete života starijih osoba. Također, vrijednost je u tome što takav sustav potiče aktivno i zdravo starenje kroz ojačavanje mreže socijalnih kontakata i provođenje organiziranih aktivnosti, a također, i u senzibiliziranju lokalne zajednice za potrebe starijih osoba i potrebu uzajamnog pomaganja i brige o starijim osobama.

Uz tu brigu, kao prioritetnu politiku navela je i brigu za mlade. U tom kontekstu spomenula je skori početak gradnje vrtića u blizini doma, što će, smatra, rezultirati upravo jačanjem empatije prema najstarijem dijelu stanovništva i njihovom osjećaju pripadnosti društvu.

Zaključila je kako je u ostvarivanju tih ciljeva važna upornost samih pojedinaca, ali i angažman i međusobna suradnja tijela vlasti, institucija, ustanova i udruga na svim razinama te kako je ovaj generacijski projekt upravo pokazatelj jedne takve dobre suradnje.

Zadovoljstvo dobrom suradnjom izrazila je nakon toga i Sonja Grozić Živolić, pomoćnica pročelnice UO za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, koja je u svom obraćanju još naglasila kako je ovaj projekt ostvarenje ljudskih prava te primjer kako se poštuju starije osobe.

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pazin i koordinatorica projekta Marijana Krbavac Žulić, v.d. predstojnice i predstavnica partnera Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Pazin (pravnog sljednika Centra za socijalnu skrb Pazin) Pavita Jelinčić te koordinatorica projekta i predstavnica partnera Grada Pazina Nevija Srdoč, svim prisutnim uzvanicima predstavile su rezultate projekta. Podsjetimo, projekt je prijavljen u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ciljna skupina projekta osobe starije dobi s područja Pazina i Središnje Istre

Projekt provode Gradsko društvo Crvenog križa Pazin kao nositelj projekta te Grad Pazin i Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Pazin u ulozi partnera, ukupna mu je vrijednost 7.262.672,87 EUR (54.720.608,72 HRK), dok EU sufinanciranje projekta iznosi 1.435.690,50 EUR (10.817.210,07 HRK). Krbavac Žulić u svom je izlaganju podsjetila na svrhu projekta – unaprjeđenje uvjeta za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga starijim osobama na području Grada Pazina i Središnje Istre kroz infrastrukturna ulaganja u Centar za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, ali i njegovu važnost za lokalnu zajednicu, točnije sve žitelje Pazinštine, jer dok su ciljna skupina ovog projekta osobe starije dobi s područja Pazina i Središnje Istre, projekt se kao krajnjim korisnicima ipak obraća obiteljima korisnika usluga, djelatnicima prijavitelja i partnera, volonterima, cjelokupnoj lokalnoj zajednici, ali i samoj Republici Hrvatskoj.

Spomenula je još kako se projekt provodio u sklopu izgradnje objekta dvojne namjene, Dom za starije osobe i centar za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin, a glavne aktivnosti projekta bile su: izgradnja i opremanje dijela građevine za potrebe Centra, nabava vozila za pružanje usluga korisnicima, promicanje horizontalnih tema, promidžba i vidljivost projekta te upravljanje projektom i administracija. Uzvanici su se zatim imali prilike i sami uvjeriti u postignute rezultate projekta – samim time što borave u objektu čija je izgradnja i opremanje sufinancirano projektom, ali Krbavac Žulić im je u svojem izlaganju pokazala fotografije sa terena gdje je pružanje usluga korisnicima olakšano nabavom ukupno sedam vozila: vozila za gerontodomaćice (4) i pomoćnog radnika (1), kombi za prijevoz korisnika za potrebe Centra (1) i vozilo za obilazak korisnika za potrebe Hrvatskog zavoda za  socijalni rad – Područni ured Pazin(1).

Neopipljivi, ali važni rezultati projekta

Jelinčić je svoje izlaganje posvetila onim neopipljivim, ali jednako tako važnim rezultatima projekta – promicanju horizontalnih politika. Osvrnula se na održane četiri radionice tematski zanimljive prijaviteljima, partnerima, volonterima i samim korisnicima projekta, koje je, u cilju osnaživanja svih dionika, CZSS Pazin, kao partner organizirao u sklopu projekta „SOS – Skrb o starijima“. Na radionicama su na interesantan i pristupačan način prezentirane sljedeće horizontalne teme: „Ususret promjenama – Psihosocijalni aspekt starenja“, „Volonterstvo kao resurs u skrbi  o starijim osobama“,  „Pravna zaštita starijih osoba – Izazovi i mogućnosti u Istarskoj županiji“, te “Znakovni jezik za osobe oštećenog sluha“. Navedenim su radionicama, od ožujka do listopada 2022. godine, simbolično bili obilježeni datumi značajni za osobe starije životne dobi, kao što su: Svjetski dan socijalnog rada, Svjetski dan Crvenog križa, Svjetski dan svjesnosti o zlostavljanju starijih osoba i Međunarodni dan starijih osoba. Jelinčić je istaknula da se starija populacija svakodnevno susreće sa specifičnim izazovima koje nosi njihova dob, zdravstveno stanje, ali i nesigurnost egzistencijalne perspektive, radi čega je potrebno kontinuirano raditi na tome da one dobiju adekvatnu zaštitu, skrb, informaciju i pažnju. Za promicanje horizontalnih tema i po završetku projekta od izuzetne će važnosti biti nabavljene društvene igre za slijepe i slabovidne osobe te čitač za ekran računala koja će osobama oštećena vida omogućiti da ravnopravno sudjeluju u društvenom životu s ostalim korisnicima.

Okruženje prilagođeno dobi koje osnažuje ljude

Srdoč se u svojoj prezentaciji nadovezala na dio vezan upravo uz Dom za starije osobe – do sada odrađene obaveze te aktivnosti koje slijede. Prisutne je upoznala sa institucionalnim smještajem u Domu te istaknula kako će kroz upravo dovršenu I. fazu Dom imati kapacitete za ukupno 52 korisnika različitih stupnjeva usluga ovisno o njihovim potrebama. Istaknula je kako je ustanova Dom za starije upisana u registar, ima svoj Statut, Pravilnike, a 20. rujna objavljen je i Javni natječaj za izbor ravnatelja.

U završnom se dijelu svoga izlaganja Srdoč osvrnula na početnu konferenciju projekta održanu prije točno dvije godine (1. listopada 2021. godine) te inspirativno zaključila riječima: „Želimo okruženje prilagođeno dobi koje osnažuje ljude kako bi mogli nastaviti voditi neovisan život u dobrom zdravlju, ostati angažirani u svojim zajednicama te ostati društveno uključeni i aktivni u različitim ulogama: kao susjedi, prijatelji, članovi obitelji, kolege i volonteri. Projektom SOS – skrb o starijima naša je lokalna zajednica zasigurno doprinijela ovom humanom cilju.“

Po završetku izlaganja, svi uzvanici konferencije imali su priliku razgledati prostorije novoizgrađenog Doma za starije i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin.

Preuzeto sa www.pazin.hr

https://skrbostarijima.eu/novosti/13/medjunarodni-dan-starijih-osoba-u-pazinu-u-znaku-zavrsne-konferencije-projekta-sos-skrb-o-starijima-i-novoizgradjenog-doma-za-starije-osobe-i-centra-za-pruzanje-izvaninstitucijskih-socijalnih-usluga-pazin/ 

Više..

15.9.2023.
Hrvatski Crveni križ pokreće apel za pomoć stanovništvu Libije pogođenom poplavama, evo kako možete pomoći

Hrvatski Crveni križ pokreće apel za pomoć stanovništvu Libije pogođenom poplavama, evo kako možete pomoći

Hrvatski Crveni križ pokreće apel za pomoć stanovništvu Libije pogođenom poplavama. Na području sjeveroistočne Libije koju je poharala oluja Daniel, dosad je poginulo više od 5.300 osoba, a 10.000 ljudi smatra se nestalima. Spasioci i dalje tragaju za tijelima poginulih.
 
Međunarodna federacija društava Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca ističe kako je situacija iznimno teška te da se očekuje kako će broj mrtvih rasti. Volonteri Libijskog Crvenog polumjeseca na terenu su od prvoga trenutka, evakuiraju ljude, pružaju prvu pomoć i pomažu u potrazi i spašavanju.
 
Katastrofalne poplave dodatno su narušile ionako tešku situaciju u razdijeljenoj zemlji koja se već godinama suočava s gospodarskim, infrastrukturnim i političkim poteškoćama. Humanitarne potrebe su ogromne i stanovništvo Libije godinama će trpjeti posljedice aktualnih poplava.
 
Svi oni koji mogu i žele pomoći pogođenom stanovništvu u Libiji, mogu to učiniti na sljedeće načine:
 

  1. uplatom na žiro račun otvoren u Erste banci:

IBAN: HR7324020061500134075
MODEL:  00 
POZIV NA BROJ ZA APEL : 752
SWIFT CODE ( ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA) : ESBCHR22
 

  1. pozivom na broj donatorskog telefona 060 90 11 (cijena poziva je 0,83 eura /6,25 kn/ i u taj iznos uključen je PDV, kao i naknade teleoperaterima. Operator humanitarnog telefona: Moj telekom d.o.o., tel. 01-3659-058.)

 

  1. Uplatom putem mobilnih aplikacija za plaćanje koristeći barkod:
 

  1. uplatom putem Keks Pay aplikacije

 
Prikupljena novčana sredstva Hrvatski Crveni križ uplatit će na račun Međunarodne federacije Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca te Libijskog Crvenog polumjeseca.
 
Svim građanima i tvrtkama koje će se odazvati apelu za pomoć stradalom stanovništvu u Libiji, Hrvatski Crveni križ od srca zahvaljuje. 

* Ukoliko naiđete na tehničke poteškoće tijekom uplata, molimo Vas za strpljenje jer je aktivacija žiro računa još uvijek u tijeku, a potpunu aktivaciju očekujemo najkasnije u roku od 24 sata (do popodneva 15.9.2023.)

 
 
 
 Tekst i slike preuzeti sa www.hck.hr
 
 
 
 
 

Više..

Kalendar događanja

Srpanj
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<