1
2
3
4
5
6
7
8

Sve novosti

7.3.2023.
Procjena potreba raseljenog stanovništva iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj

Procjena potreba raseljenog stanovništva iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj

Hrvatski Crveni križ objavio je upitnik o potrebama raseljenih osoba iz Ukrajine koje sada borave u Hrvatskoj kako bi dobili dodatne informacije o potrebama i izazovima s kojima se suočavaju. Pozivamo raseljene osobe iz Ukrajine da popune upitnik koji je dostupan na slijedećem linku:
 
Needs Assessment Form
 
Upitnik je potpuno anoniman i za njegovo popunjavanje potrebno je oko 10 minuta. Njegovi rezultati će nam služiti da bolje usmjerimo našu pomoć raseljenim osobama iz Ukrajine.
 
 
Хорватський Червоний Хрест опублікував анкету про потреби переселенців з України, які зараз проживають у Хорватії, щоб отримати додаткову інформацію про потреби та виклики з якими вони стикаються. Запрошуємо переселенців з України заповнити анкету, яка доступна за посиланням:

ХЧХ - Needs Assessment Form

Анкета повністю анонімна, її заповнення займає близько 10 хвилин. Pезультати анкети допоможуть нам краще спрямувати нашу допомогу переселенцям з України.
 
 
Хорватский Красный Крест опубликовал анкету о потребностях перемещенных людей из Украины, которые  сейчас проживают в Хорватии, чтобы получить дополнительную информацию о потребностях и проблемах с которыми они сталкиваются. Приглашаем переселенцев из Украины заполнить анкету, которая доступна на ссылке:

ХКК - Needs Assessment Form

Анкета полностью анонимна и ее заполнение занимает около 10 минут. Pезультаты aнкеты помогут нам более целенаправленно оказывать помощь переселенцам из Украины.

Preuzeto sa www.hck.hr

Više..

6.3.2023.

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju članka 26. i 28. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Pazin (Br: 175-XIV/2015, usvojen 29.09.2015.g.), članka 9. Pravilnika o radu Gradskog društva Crvenog križa Pazin (Br: 29-V/2015, usvojen 12.02.2015.g.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (Br: 200-XIX/17, usvojen 14.11.2017.g.) Gradsko društvo Crvenog križa Pazin raspisuje

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. TERENSKI DJELATNIK - VOZAČ - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31.12.2023.g. s mogućnošću produžavanja do 31.12.2024.g. uz probni rok od 3 mjeseca 

 

Osnovni uvjeti:

-      minimalna stručna sprema: SSS u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,

-      aktivno upravljanje motornim vozilom B kategorije.

 

Dodatni uvjeti: poželjno iskustvo u radu sa starijim osobama

 

Opis poslova i odgovornosti:

- prijevoz i pratnja korisnika u socijalne, zdravstvene, kulturne i dr. ustanove,  do trgovine i slično,
- koordinacija rasporeda vožnji
u dogovoru s voditeljem projekta.

Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada iz GDCK Pazin, po nalogu ravnatelja.

 

Rad se odvija u sjedištu Društva i na području Grada Pazina, a u slučaju potrebe i u drugim mjestima u Republici Hrvatskoj.

 

U prijavi na Oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:

- životopis,

- presliku dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podatci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.),

- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije,

- dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili ispis elektroničke isprave koji omogućuje provjeru vjerodostojnosti iste, ne starije od 6 mjeseci),

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne starije od mjesec dana (e-radna knjižica),

- presliku vozačke dozvole – B kategorija.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati su dužni predočiti izvornike, inače se smatra da je kandidat povukao prijavu na Oglas.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnog propisa, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Prednost ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na Oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama GDCK Pazin, osobno ili poštom na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, Prolaz Ernesta Jelušića 2, 52000 Pazin s naznakom „Za prijam u radni odnos“.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Oglas. Pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom dostaviti će se putem elektroničke pošte koju je kandidat naveo u prijavi.

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

Poziv na razgovor kandidatu će se dostaviti putem elektroničke pošte koju je kandidat naveo u prijavi na Oglas.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prijavom na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, kandidati daju suglasnost Gradskom društvu Crvenog križa Pazin, da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka prijma u radni odnos na određeno vrijeme, da ih može koristiti u svrhu kontaktiranja i objave na internetskim stranicama, te da po okončanju postupka prijma, čuva njihove podatke sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima i Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08,138/12, 69/17).

Napomena: riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Zadržava se pravo poništenja Oglasa. Protiv Odluke o poništenju ne postoji mogućnost prigovora.

KLASA: 112-02/23-01/02

URBROJ: 2163-1-21-01-23-01

Pazin,  06.03.2023.g.                                                                     

Više..

8.2.2023.

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju članka 26. i 28. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Pazin (Br: 175-XIV/2015, usvojen 29.09.2015.g.), članka 9. Pravilnika o radu Gradskog društva Crvenog križa Pazin (Br: 29-V/2015, usvojen 12.02.2015.g.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (Br: 200-XIX/17, usvojen 14.11.2017.g.) Gradsko društvo Crvenog križa Pazin raspisuje

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. TERENSKI DJELATNIK - VOZAČ - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31.12.2023.g. s mogućnošću produžavanja do 31.12.2024.g. uz probni rok od 3 mjeseca 

 

Osnovni uvjeti:

-      minimalna stručna sprema: SSS u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,

-      aktivno upravljanje motornim vozilom B kategorije.

 

Dodatni uvjeti: poželjno iskustvo u radu sa starijim osobama

 

Opis poslova i odgovornosti:

- prijevoz i pratnja korisnika u socijalne, zdravstvene, kulturne i dr. ustanove,  do trgovine i slično,
- koordinacija rasporeda vožnji
u dogovoru s voditeljem projekta.

Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada iz GDCK Pazin, po nalogu ravnatelja.

 

Rad se odvija u sjedištu Društva i na području Grada Pazina, a u slučaju potrebe i u drugim mjestima u Republici Hrvatskoj.

 

U prijavi na Oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:

- životopis,

- presliku dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podatci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.),

- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije,

- dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili ispis elektroničke isprave koji omogućuje provjeru vjerodostojnosti iste, ne starije od 6 mjeseci),

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne starije od mjesec dana (e-radna knjižica),

- presliku vozačke dozvole – B kategorija.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati su dužni predočiti izvornike, inače se smatra da je kandidat povukao prijavu na Oglas.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnog propisa, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Prednost ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na Oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama GDCK Pazin, osobno ili poštom na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, Prolaz Ernesta Jelušića 2, 52000 Pazin s naznakom „Za prijam u radni odnos“.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Oglas. Pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom dostaviti će se putem elektroničke pošte koju je kandidat naveo u prijavi.

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

Poziv na razgovor kandidatu će se dostaviti putem elektroničke pošte koju je kandidat naveo u prijavi na Oglas.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prijavom na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, kandidati daju suglasnost Gradskom društvu Crvenog križa Pazin, da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka prijma u radni odnos na određeno vrijeme, da ih može koristiti u svrhu kontaktiranja i objave na internetskim stranicama, te da po okončanju postupka prijma, čuva njihove podatke sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima i Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08,138/12, 69/17).

Napomena: riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Zadržava se pravo poništenja Oglasa. Protiv Odluke o poništenju ne postoji mogućnost prigovora.

KLASA: 112-02/23-01/01

URBROJ: 2163-1-21-01-23-01

Pazin,  08.02.2023.g.                                                                     

                                                                                              Gradsko društvo Crvenog križa Pazin

 

Više..

7.2.2023.
Pomoć stradalim ljudima u Turskoj i Siriji

Pomoć stradalim ljudima u Turskoj i Siriji

Hrvatski Crveni križ pokrenuo je apel za pomoć stanovništvu stradalom u potresu u Turskoj i Siriji.

Od danas, 7. veljače, svi građani koji žele i mogu pomoći unesrećenom stanovništvu, donacije mogu uplatiti na žiro račun otvoren u Erste&Steiermärkische banci:
 
IBAN: HR5424020061500126075
 
POZIV NA BROJ ZA APEL : 751
 
SWIFT CODE ( ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA) : ESBCHR 22

Građani mogu pomoći i  pozivom na broj donatorskog telefona 060 90 11 (0,83 eura po pozivu, PDV uključen, kao i naknada teleoperateru. Teleoperater: Hrvatski Telekom d.d.)

Prikupljena novčana sredstva Hrvatski Crveni križ uplatit će na račun Međunarodne federacije društava Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, odnosno nacionalnim društvima Crvenoga polumjeseca u Turskoj i Siriji.
 
Oba društva Crvenoga polumjeseca od prvoga su trenutka na terenu i pomažu tisućama stradalih te im osiguravaju hranu, vodu, higijenske potrepštine, deke, šatore, psihosocijalnu podršku, a pomažu i u pružanju prve pomoći. Usto, timovi Crvenoga polumjeseca sudjeluju i u potrazi i spašavanju osoba zarobljenih pod ruševinama.
 
Hrvatski Crveni križ stavio je svoje ljudske i druge resurse u stanje pripravnosti te je spreman reagirati čim se za to iskaže potreba, a u skladu s uputama Turskoga i Sirijskoga Crvenoga polumjeseca koji neprestano apeliraju da se humanitarna pomoć šalje koordinirano kako ne bi došlo do logističkog zagušenja.
 
Svim građanima i tvrtkama koje će se odazvati apelu za pomoć stradalom stanovništvu Turske i Sirije, Hrvatski Crveni križ od srca zahvaljuje.


Preuzeto sa www.hck.hr

Više..15.12.2022.
Podjela paketa povodom božićnih blagdana

Podjela paketa povodom božićnih blagdana

Uoči nadolazećih božićno - novogodišnjih blagdana, Gradsko društvo Crvenog križa Pazin je i ove godine za svoje najranjivije sugrađane pripremilo 100 prigodnih poklon paketa.  Djelatnici i volonteri Gradskog društva Crvenog križa Pazin, od 14. do 16. prosinca 2022.g. dijele pakete za potrebite u svojim prostorima na adresi Prolaz Ernesta Jelušića 2, od 9 do 15 sati

Paketi se mogu preuzeti uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a korisnika. Korisnicima koji nisu u mogućnosti doći preuzeti poklon paket, djelatnici Crvenog križa Pazin i Grada Pazina uručiti će pakete do Božića, osobno na njihovu adresu.

Zahvaljujemo se građanima i pravnim osobama na doniranim sredstvima u akciji Solidarnost na djelu 2022. godine. Zahvaljujemo se djelatnicima i učenicima OŠ Vladimira Nazora Pazin (matične i područnih škola) i Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin na sudjelovanju i pomoći u akciji.

Više..

8.12.2022.
Zaštita zdravlja od hladnoće

Zaštita zdravlja od hladnoće

Izlaganje niskim temperaturama u hladno zimsko doba može uzrokovati štetne posljedice po

zdravlje i dovesti do nastanka ozljeda (ozeblina, smrzotina) te opće pothlađenosti tijela

(hipotermija), a što može dovesti i do smrtnog ishoda. Za zaštitu zdravlja od hladnoće, pridržavajte

se sljedećih preporuka:

 Pratite vremensku prognozu i upozorenja o hladnoći, niskim temperaturama i nepovoljnim

vremenskim prilikama te izbjegavajte izlazak, ako to nije prijeko potrebno.

 Odjenite više slojeva tople odjeće, po mogućnosti od materijala koji zadržavaju toplinu (vuna).

Vanjski dio odjeće (jakna, kaput) treba biti nepropustan za vjetar i vlagu. Glavu zaštitite kapom koja

prekriva oba uha, a ruke zaštite rukavicama. Usta je dobro prekriti šalom zbog sprečavanja

udisanja hladnog zraka (posebno važno za oboljele od bolesti srca i dišnih putova). Izuzetno je

važna topla, udobna zimska obuća otporna na vlagu.

 Osobama koje boluju od kroničnih bolesti, a posebno zbog bolesti srčanog ili dišnog sustava,

preporuča se izbjegavanje izlaganja hladnoći i niskim temperaturama u ranim jutarnjim i kasnim

večernjim satima.

 U slučaju ledene kiše, smrzavanja ili snijega na tlu, budite oprezni zbog klizavih pločnika i

kolnika te povećane mogućnosti pada i prijeloma kostiju.

 Kod niskih temperatura izbjegavajte teže fizičke poslove na otvorenom prostoru i sve

aktivnosti koje uzrokuju ubrzano disanje.

 Pomozite obitelji, prijateljima i susjedima ako većinu vremena provode sami.

 Nemojte zanemarivati osjećaj hladnoće i drhtavicu koji upozoravaju na potrebu utopljavanja i

prekid boravka na hladnoći.

 U slučaju da se kod osoba koje duže borave na otvorenom (izletnici, planinari, vojnici,

volonteri koji pomažu) pojave početni simptomi pothlađivanja ili ozeblina (trnjenje, gubitak osjeta

prstiju, blijeda koža, bol), odmah treba potražiti zagrijani prostor, skinuti vlažnu odjeću i pothlađenu

osobu postepeno utopliti zamatanjem u deke. Pothlađenu osobu ne smije se izlagati direktnom

izvoru topline. Preporučeno je davati tople bezalkoholne napitke (čaj, juha) i potražiti stručnu

medicinsku pomoć ili nazvati na broj telefona:


194 - Hitna medicinska služba

112- Jedinstveni europski broj za hitne službe


Napomena: Preporučene mjere zaštite zdravlja starijih osoba zbog hladnoće mogu se naći na:

https://stampar.hr/sites/default/files/preporucene_mjere_zastite_zdravlja_za_starije_osobe_kod_izl

aganja_niskim_temperaturama_zraka.pdf

Više..


26.10.2022.
Podijeljena priznanja darivateljima krvi jubilarcima

Podijeljena priznanja darivateljima krvi jubilarcima

Danas su Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, Grad Pazin i Općine Karojba i Pićan zajednički organizirali i održali prijem za darivatelje krvi jubilarce. Prijem je održan u Velikoj vijećnici Grada Pazina.

Darivateljima krvi obratili su se gradonačelnica Grada Pazina, Suzana Jašić i ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pazin, Marijana Krbavac Žulić. Čestitale su darivateljima  krvi jubilarcima Dan darivatelja krvi i zahvalile im se na njihovoj plemenitosti, humanosti i solidarnosti. Zahvalile su im se u svoje ime i u ime onih kojima je njihova krv pomogla u ozdravljenju ili im spasila život.  Naglašena je važnost obilježavanja Dana darivatelja krvi s ciljem da se i druge potakne na darivanje krvi. Darivatelji krvi su govorili kad su počeli darovati krv, što ih je potaklo na darivanje i kako se osjećaju kad daruju krv. Razgovaralo se o tome što bi bio poticaj ljudima da daruju krv i postanu aktivni darivatelji krvi.

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin ove godine ima 49 darivatelja krvi jubilaraca, a danas ih je pozvano 10 i to za 50, 75 i 100 puta darovanu krv.

Darivateljima krvi su dodijeljena priznanja i pokloni.

Darivatelji krvi s višestrukim brojem davanja krvi:  

Red.

 br.

Prezime

Ime

Broj

davanja

1.

MALIĆ

ŽELJKO

100

2.

BERTOŠA

DUŠAN

75

3.

HRVATIN

BORIS

75

4.

CVITKO

VALTER

75

5.

BRENKO

KRISTIJAN

50

6.

MATIKA

KRISTIJAN

50

7.

OPAŠIĆ

VALTER

50

8.

ŠIŠOVIĆ

MARIN

50

9.

VLAHOVIĆ

VEDRAN

50

10.

MARINČIĆ

DEJVIS

50

 

Više..

Kalendar događanja

Lipanj
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<