1
2
3
4
5
6
7
8

O nama

Tko smo

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin prema pravnom ustroju je udruga koja svoj rad temelji na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/2010), Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj 74/201470/2017) i Statutu Gradskog društva Crvenog križa Pazin koji je donijela  Skupština Gradskog društva Crvenog križa Pazin  na sjednici održanoj 29. rujna 2015. godine.

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin je jedan od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Istarske županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin djeluje na području grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

Udruga nosi naziv: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Pazin.

Skraćeni naziv udruge glasi: GDCK Pazin.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Pazin je neprofitna pravna osoba.

ZNAK

Znak Gradskog društva Crvenog križa Pazin je crveni križ nabijelom polju, koji se koristi u skladu sa Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. i njihovim Dopunskim protokolim , Pravilima o upotrebi znaka Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca u nacionalnim društvima, Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, te rezolucijama  Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o korištenju znaka i naziva crvenog križa, crvenog polumjesec a i crvenog kristala.

TEMELJNA NAČELA

HUMANOST

Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

NEPRISTRANOST

Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.

NEUTRALNOST

Da bi očuvao povjerenje svih, pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

NEOVISNOST

Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.

DOBROVOLJNOST

Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.

JEDINSTVO

U svakoj zemlji može postojatis amo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenogpolumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom teritoriju.

UNIVERZALNOST 

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju jedna kpoložaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamno gpomaganja, svjetski je pokret.

CILJ

Osnovni cilj Gradskog društva Crvenog križa Pazin je ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama; doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana; poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana. Ostvarenju cilja pristupa se poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin djeluje kao suvremena, dinamična, udruga koja u partnerstvu s drugim institucijama i organizacijama civilnog društva, te uz volontersku i donatorsku potporu građana, javnog i privatnog sektora, u praksi ostvaruje načela međunarodnog pokreta,  pravovremeno odgovara na  potrebe i doprinosi sigurnosti, zdravlju, kvaliteti života i socijalnoj koheziji zajednice.

 


Povratak

Kalendar događanja

Svibanj
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<